4 Station Road     |     Whitley Bay     |     NE26 2RA     |     (0191) 290 4883